O Centru ::

Centar za primenjene evropske studije – CPES je nezavisna istraživačka organizacija osnovana 2006. godine sa ciljem da se bavi istraživanjem razvoja i politika Evropske unije i njihovim konsekvencama na izgradnju institucionalne arhitekture i razvojnih politika Srbije u kontekstu njenog približavanja EU (evropeizacija).

MISIJA
Centar za primenjene evropske studije je nezavisni neprofitni istraživački institut posvećen istraživanju Evropske unije i razvojnih politika Srbije u kontekstu evropeizacije. Orijentacija Centra je pro-evropska, ali ne nekritička. U uverenju da je evropska budućnost Srbije najbolja razvojna opcija za Srbiju i njene građane, CPES neguje visok stepen nezavisnosti i okuplja mlađu generaciju istraživača koji se bave pitanjima evropeizacije i razvojnih politika Srbije zasnovanih na evropskim vrednostima i normama.

CILJEVI
U skladu sa misijom i razlogom osnivanja, opšti ciljevi CPESa su:

  • Osiguravanje primene evropskih standarda i normi pri oblikovanju institucionalnih aranžmana i usvajanju javnih politika Srbije;
  • Približavanje Srbije EU i osiguravanje održivog i kontinuiranog ekonomskog rasta i demokratskog razvoja saglasno evropskim vrednostima i principima, kao i u skladu sa standardima formulisanim u Acquis communautairs;
  • Jačanje i stabilizacija društvenog konsenzusa o potrebi pro-evropskog i demokratskog razvoja Srbije u interesu svih njenih građana.
  • Jačanje policy zajednice u Srbiji i promocija policy pristupa u naučnim istraživanjima naročito u oblasti evropskih studija;

AKTIVNOSTI
Radi ostvarivanja definisanih ciljeva, CPES:

  1. Osmišljava, sprovodi i promoviše istraživačke projekte iz oblasti primenjenih evropskih studija s ciljem da pokrene javnu debatu i procese donošenja odluka;
  2. Sprovodi monitoring aktivnosti u niz oblasti koje su relevantne za evropeizaciju Srbije, na osnovu kojih se regularno izveštava stručna i šira javnost o stanju i procesu reformi u Srbiji;
  3. Kreira policy predloge i sprovodi inicijative javnog zagovaranja (advocacy), kako prema relevantnim nacionalnim institucijama, tako i prema institucijama EU i državama članicama EU;
  4. Organizuje konferencije, okrugle stolove, radionice i druge oblike okupljanja aktera procesa evropeizacije s ciljem da podstakne javne debate u relevantnim oblastima, stvori javni prostor za iskazivanje, sučeljavanje i usaglašavanje interesa i pristupa različitih aktera od kojih zavisi ili na čiji položaj utiče proces evropeizacije sl.

CPES Analize i komentari
Da li postoji razlika u finansiranju lokalnih samouprava u zavisnosti od toga da li je koalicija koja je na vlasti na lokalnom nivou identična onoj na nacionalnom nivou? Da li gradjani lokalnih samouprava koje ne odražavaju političku matematiku sa nacionalnog nivoa postaju gradjani „drugog reda“ koji će za svoj izbor biti kažnjeni od strane republičke vlade kroz diskriminaciju u domenu finansiranja svojih lokalnih samouprava i vitalnih projekata?

CPES Publikacije
Javna preduzeća predstavljaju značajan deo srpske ekonomije i obezbeđuju neke od osnovnih infrastrukturnih usluga građanima i privredi. Rasprava o javnim preduzećima se najčešće vodi kao rasprava o politizaciji i privatizaciji. Ovo istraživanje CPESa se bavi načinom upravljanja preduzeće koja su u državnom vlasništvu i načinima na koje se to upravljanje može unaprediti. Analiza je urađenakao četiri studije slučaja, a upravljanje javnim preduzećima se ocenjuje sa stanovišta institucionalne osetljivosti na arbitrarne odluke, kvaliteta usluga koja ta preduzeća pružaju i ekonomske održivosti.

Algoritam antikorupcije
Centar za primenjene evropske studije-CPES, uz podršku Instituta za održive zajednice i Fondacije za otvoreno društvo, pokrenuo je projekat pod nazivom Algoritam anti-korupcije. Ideja ovog projekta je da se mapiraju sve institucije koje imaju nadležnosti u suzbijanju korupcije, te da se na jasan i pregledan način utvrdi koliko je ovaj sistem koherentan, efikasan i koliko zaista daje rezultate. Algoritam anti-korupcije je on-line prezentacija sistema za suzbijanje korupcije koja omogućava pregled svih nadležnih institucija, veza između njih kao i konkretnih odgovornosti koje ove institucije imaju.

Algoritam antikorupcije