1. Monitoring sprovođenja javnih politika i policy istraživanja
  Ovaj program obuhvata sledeće celine:

  A. Razvijanje i funkcionisanje institucionalnih aranžmana Srbije
  B. Evropeizacija i sprovođenje sektorskih politika

  Pročitajte više o ovom programu…
 2. Izgradnja policy zajednice – forum “Javna stvar”
  CPES u 2013. godini otpočinje sa radom na formiranju Foruma JAVNA STVAR. Ovaj mehanizam otvorenog dijaloga sa policy zajednicom je osmišljen kako bi se: promovisao koncept kontinuirane rasprave na određene teme, podsticala provera kvaliteta istraživanja i dokumenata, generisala kritična masa organizacija civilnog društva, think-tankova, stručnjaka i novinara koji su posvećeni bavljenju određenim pitanjima vezanim za procese integracije Srbije u EU i uspostavio dijalog između njih...

  Pročitajte više o ovom programu…
 3. Institucionalni razvoj i saradnja
  Na osnovu evaluacije rada CPES-a iz 2011. godine koji je uradio Think-Tank fond iz Budimpešte, programska opredeljenost CPES-a, u smislu institucionalnog razvoja, će i u 2013. godini biti: povećavanje vidljivosti, diversifikacija proizvoda i diversifikacija donatora.

  Pročitajte više o ovom programu…
CPES Analize i komentari
Da li postoji razlika u finansiranju lokalnih samouprava u zavisnosti od toga da li je koalicija koja je na vlasti na lokalnom nivou identična onoj na nacionalnom nivou? Da li gradjani lokalnih samouprava koje ne odražavaju političku matematiku sa nacionalnog nivoa postaju gradjani „drugog reda“ koji će za svoj izbor biti kažnjeni od strane republičke vlade kroz diskriminaciju u domenu finansiranja svojih lokalnih samouprava i vitalnih projekata?

CPES Publikacije
Javna preduzeća predstavljaju značajan deo srpske ekonomije i obezbeđuju neke od osnovnih infrastrukturnih usluga građanima i privredi. Rasprava o javnim preduzećima se najčešće vodi kao rasprava o politizaciji i privatizaciji. Ovo istraživanje CPESa se bavi načinom upravljanja preduzeće koja su u državnom vlasništvu i načinima na koje se to upravljanje može unaprediti. Analiza je urađenakao četiri studije slučaja, a upravljanje javnim preduzećima se ocenjuje sa stanovišta institucionalne osetljivosti na arbitrarne odluke, kvaliteta usluga koja ta preduzeća pružaju i ekonomske održivosti.

Algoritam antikorupcije
Centar za primenjene evropske studije-CPES, uz podršku Instituta za održive zajednice i Fondacije za otvoreno društvo, pokrenuo je projekat pod nazivom Algoritam anti-korupcije. Ideja ovog projekta je da se mapiraju sve institucije koje imaju nadležnosti u suzbijanju korupcije, te da se na jasan i pregledan način utvrdi koliko je ovaj sistem koherentan, efikasan i koliko zaista daje rezultate. Algoritam anti-korupcije je on-line prezentacija sistema za suzbijanje korupcije koja omogućava pregled svih nadležnih institucija, veza između njih kao i konkretnih odgovornosti koje ove institucije imaju.

Algoritam antikorupcije