CPES u 2013. godini otpočinje sa radom na formiranju Foruma JAVNA STVAR. Ovaj mehanizam otvorenog dijaloga sa policy zajednicom je osmišljen kako bi se: promovisao koncept kontinuirane rasprave na određene teme, podsticala provera kvaliteta istraživanja i dokumenata, generisala kritična masa organizacija civilnog društva, think-tankova, stručnjaka i novinara koji su posvećeni bavljenju određenim pitanjima vezanim za procese integracije Srbije u EU i uspostavio dijalog između njih. Forum JAVNA STVAR je direktno povezan sa programima/projektima CPESa i može se shvatiti kao razmena mišljenja i stavova na temu koja je unapred definisana u skladu sa ciljevima programa, odnosno projekta.

Takođe, jedna od važnih funkcija Foruma je FORMIRANJE ZAJEDNICE. Inicijalno zamišljen kao mesto na kome se razmenjuju ideje, stvaraju koalicije, propituju učinci reformi, kreiraju politike, forum će služiti kao „pomoćno sredstvo“ u svakom projektu u kome se ukaže potreba za mišljenjem drugih, za ocenom stručne javnosti, za informisanjem najšire javnosti ili za prostim „testiranjem“ neke ideje u smislu održivosti ili adekvatnih kapaciteta za njeno sprovođenje.

U 2013. godini planirane su četiri teme.

  1. Implementacija antikorupcijskih politika. Uvođenje velikog broja institucija, poput nezavisnih tela i agencija, stvara utisak da se dosta učinilo u borbi protiv korupcije. Međutim, opšte identifikovani problemi su nedovoljno jasno povezane institucije, neefikasni mehanizmi, preklapajuće nadležnosti institucija i neadekvatna primena postojećih zakona. Podloga za debatu biće rezultati projekta ALGORITAM KORUPCIJE koji se bavi mapiranjem antikorupcijskih institucija i mehanizama i analizom implementacije antikorupcijskih politika kao i rezultatima aktivnosti kojima su se bavile i druge organizacije.

  2. Konsolidacija politike proširenja. Jedna od tema Foruma biće i pitanje koherentnosti sprovođenja politike proširenja i odnosa spoljne i politike proširenja EU.

  3. Evropa2020 – Srbija 2020. Kao deo postojećeg projekta Evropa 2020-Srbija 2020 koji se tiče uspostavljanja mehanizma za praćenje sprovođenja strategija razvoja na evropskom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, CPES planira da jednu tematsku celinu u okviru Foruma posveti ovim pitanjima.

  4. Modeli učešća civilnog društva u procesima pregovora sa EU o poglavljima 23 i 24. U okviru ove tematske linije CPES namerava da otvori pitanje o mogućim modelima učešća organizacija civilnog društva u procesu pregovora sa EU oko poglavlja 23 i 24. Ova tematska celina se nadovezuje na platformu organizacija civilnog društva u čijem formiranju CPES već učestvuje zajedno sa Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku, Grupom 484, Transparentnost Srbija i ASTRA-Antitrafiking centrom.

CPES Analize i komentari
Da li postoji razlika u finansiranju lokalnih samouprava u zavisnosti od toga da li je koalicija koja je na vlasti na lokalnom nivou identična onoj na nacionalnom nivou? Da li gradjani lokalnih samouprava koje ne odražavaju političku matematiku sa nacionalnog nivoa postaju gradjani „drugog reda“ koji će za svoj izbor biti kažnjeni od strane republičke vlade kroz diskriminaciju u domenu finansiranja svojih lokalnih samouprava i vitalnih projekata?

CPES Publikacije
Javna preduzeća predstavljaju značajan deo srpske ekonomije i obezbeđuju neke od osnovnih infrastrukturnih usluga građanima i privredi. Rasprava o javnim preduzećima se najčešće vodi kao rasprava o politizaciji i privatizaciji. Ovo istraživanje CPESa se bavi načinom upravljanja preduzeće koja su u državnom vlasništvu i načinima na koje se to upravljanje može unaprediti. Analiza je urađenakao četiri studije slučaja, a upravljanje javnim preduzećima se ocenjuje sa stanovišta institucionalne osetljivosti na arbitrarne odluke, kvaliteta usluga koja ta preduzeća pružaju i ekonomske održivosti.

Algoritam antikorupcije
Centar za primenjene evropske studije-CPES, uz podršku Instituta za održive zajednice i Fondacije za otvoreno društvo, pokrenuo je projekat pod nazivom Algoritam anti-korupcije. Ideja ovog projekta je da se mapiraju sve institucije koje imaju nadležnosti u suzbijanju korupcije, te da se na jasan i pregledan način utvrdi koliko je ovaj sistem koherentan, efikasan i koliko zaista daje rezultate. Algoritam anti-korupcije je on-line prezentacija sistema za suzbijanje korupcije koja omogućava pregled svih nadležnih institucija, veza između njih kao i konkretnih odgovornosti koje ove institucije imaju.

Algoritam antikorupcije