Proveravamo integritet nezavisnih tela i pravosuđa

Podržano od strane Fondacije za otvoreno društvo
2013-2015.

Analiza rada 16 nezavisnih kontrolnih i regulatornih tela započeta je još 2012. godine kada je dominantno istraživan institucionalni položaj i autonomija ovih tela. Tokom 2013. akcenat je bio na odgovornosti i integritetu nezavisnih tela, da bi se do kraja 2014. godine uspostavio mehanizam za praćenje stepena nezavisnosti ovih institucija, pre svega u odnosu na izvršnu vlast i ojačala zajednica organizacija civilnog društva koja se bavi javnim zagovaranjem za unapređivanje rada kontrolnih nezavisnih tela.

Opširnije...

 


Milenijumski razvojni ciljevi posle 2015.

Podržano od strane Fondacije za otvoreno društvo
2015-2016.

U okviru projekta „Milenijumski ciljevi posle 2015“, CPES je koordinirao saradnju predstavnika selektovanih institucija, organizovao radne sastanke i „testirao metodologiju“.
Ključni proizvod ovog projekta je predlog opšte metodologije za ispitivanje delotvornosti nezavisnih državnih organa. Ova metodologija kombinuje čvrste pokazatelje efikasnosti nezavisnih tela, njihov odnos sa drugim institucijama u sistemu, kao i percepciju/ poverenje koje nezavisna tela uživaju kod građana.

Opširnije...


Evropeizacija i funkcionalna demokratska država

Podržano od strane Fondacije za otvoreno društvo
2015-2017

Na realizaciji programske celine Evropeizacija i funkcionalna demokratska država, CPES je počeo da radi još 2012. godine. U okviru ovog programa istraživano je uspostavljanje, konsolidacija, razvoj i evropeizacija institucionalnih aranžmana u Srbiji. Ključne aktivnosti bile su vezane za ispitivanje odgovornosti i integriteta nezavisnih kontrolnih regulatornih tela.

Opširnije...


Ka efikasnoj javnoj upravi - reforma državne uprave u svetlu evropskih integracija

Podržano od strane Fondacije za otvoreno društvo
2016-2017.

Reforma javne uprave, zajedno sa ekonomskim upravljanjem i vladavinom prava, postavljena je 2014. godine od strane EU kao jedan od preduslova procesa evroinetgracija Srbije. Opšti cilj reforme je dalje unapređenje javne uprave u skladu sa principima tzv. Evropskog administrativnog prostora, odnosno obezbeđivanje visokog kvaliteta usluga građanima i privredi, kao i stvaranje javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.

Opširnije...


Ka novoj strategiji spoljne politike Srbije: odnosi sa susedima

Podržano od strane Fondacije za otvoreno društvo
2016-2017.

Proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji zavisi od dinamike otvaranja i uspešnog okončanja 35 pregovaračkih poglavlja. Iako je EK na stanovištu da se bilateralni sporovi između članica EU i zemalja kandidata za članstvo rešavaju nezavisno od toka pregovaračkog procesa, dosadašnje iskustvo pokazuje da takvi sporovi mogu značajno odložiti otvaranje poglavlja u pregovorima, ili ih zaustaviti.

Opširnije...

CPES Analize i komentari
Da li postoji razlika u finansiranju lokalnih samouprava u zavisnosti od toga da li je koalicija koja je na vlasti na lokalnom nivou identična onoj na nacionalnom nivou? Da li gradjani lokalnih samouprava koje ne odražavaju političku matematiku sa nacionalnog nivoa postaju gradjani „drugog reda“ koji će za svoj izbor biti kažnjeni od strane republičke vlade kroz diskriminaciju u domenu finansiranja svojih lokalnih samouprava i vitalnih projekata?

CPES Publikacije
Javna preduzeća predstavljaju značajan deo srpske ekonomije i obezbeđuju neke od osnovnih infrastrukturnih usluga građanima i privredi. Rasprava o javnim preduzećima se najčešće vodi kao rasprava o politizaciji i privatizaciji. Ovo istraživanje CPESa se bavi načinom upravljanja preduzeće koja su u državnom vlasništvu i načinima na koje se to upravljanje može unaprediti. Analiza je urađenakao četiri studije slučaja, a upravljanje javnim preduzećima se ocenjuje sa stanovišta institucionalne osetljivosti na arbitrarne odluke, kvaliteta usluga koja ta preduzeća pružaju i ekonomske održivosti.

Algoritam antikorupcije
Centar za primenjene evropske studije-CPES, uz podršku Instituta za održive zajednice i Fondacije za otvoreno društvo, pokrenuo je projekat pod nazivom Algoritam anti-korupcije. Ideja ovog projekta je da se mapiraju sve institucije koje imaju nadležnosti u suzbijanju korupcije, te da se na jasan i pregledan način utvrdi koliko je ovaj sistem koherentan, efikasan i koliko zaista daje rezultate. Algoritam anti-korupcije je on-line prezentacija sistema za suzbijanje korupcije koja omogućava pregled svih nadležnih institucija, veza između njih kao i konkretnih odgovornosti koje ove institucije imaju.

Algoritam antikorupcije